Achtergrond van de invoering van Engelstalig onderwijs

De volgende factoren spelen een rol bij de overweging om tot invoering van vvto over te gaan:

-Er is een tendens tot toenemende internationalisering in de maatschappij;

De verdwijnende grenzen binnen Europa en uitbreiding van communicatiemogelijkheden ‘all over the world’ tonen aan dat we als Nederlanders allang niet meer op een ‘eilandje’ zitten. Het is van belang kinderen voor te bereiden op deze veranderende wereld. Taal is een belangrijk transportmiddel voor een adequate communicatie met medemensen. In dit verband is het Engels natuurlijk een factor van importantie; immers, het is een van de wereldtalen.

-Bevordering van de (vreemde) taalontwikkeling;

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een vroege kennismaking met een vreemde taal de beste manier is om deze taal optimaal te leren beheersen. Daarnaast heeft deze ‘vreemdetaalverwerving’ een positieve invloed op de algehele taalontwikkeling. Kinderen leren een vreemde taal sneller dan een volwassene. Als grens van de gevoelige periode om een vreemde taal te leren wordt veelal de puberteit genoemd. Een taal die na de puberteit is aangeleerd wordt vrijwel nooit accentloos gesproken, terwijl jongere kinderen zonder problemen meerdere talen kunnen verwerven. De gebruikte didactische methode, tenslotte, zal de snelheid van het leren en het uiteindelijke taalniveau eveneens beïnvloeden.

-Vvto kan een stedelijke dan wel een regionale functie hebben;

Een school die vvto aanbiedt kan daarmee in een behoefte voorzien op stedelijk of zelfs regionaal niveau.

-De communicatieve mogelijkheden van kinderen worden uitgebreid;

Door het leren van de Engelse taal wordt het communicatief repertoire van de leerlingen vergroot.

Hierdoor zijn de kinderen in staat adequater te reageren in een andere taalomgeving. Het is gebleken dat een goede communicatie begrip en tolerantie ten opzichte van elkaar versterkt en zodoende problemen kan voorkomen. Tot slot zullen de kansen op de toekomstige arbeidsmarkt groter zijn met meer Engels in hun bagage.

-Betere aansluiting op het voortgezet onderwijs;

De leerlingen met vvto vervolgen hun onderwijscarrière met een voorsprong ten aanzien van het Engels. Velen zullen een plek kunnen krijgen op een tto-school voor voortgezet onderwijs.

Het doel van vvto Engels is goed en ‘vanzelfsprekend’ Engels leren spreken.

Bovendien heeft het leren van een vreemde taal op deze leeftijd een positief effect op de algemene talige ontwikkeling van kinderen. Kortom het rendement van vvtoE is hoog.

Praktische invulling

Het spelenderwijs leren staat voorop. En dat kan al vanaf groep 1. Bijvoorbeeld met verhalen, liedjes en activiteiten. De leerlingen pikken het Engels spelenderwijs op doordat de leerkracht (wanneer die de ‘Engelse hoed’ opzet) of de native speaker alleen Engels spreekt.

Het belangrijkste doel is dat de leerlingen het Engels leren spreken en verstaan en dat leer je vooral door met Engels bezig te zijn en leuke (praat)oefeningen en spellen te doen. De leerlingen leren vrijuit te durven spreken.

Bijkomend voordeel hierbij is dat de lessen Engels hierdoor nieuwe energie aan de klas geven. Een Engels spel tussen twee lessen door geeft de leerlingen weer nieuwe energie.

De leerkracht gebruikt activerende werkvormen.

De leerlingen zullen doordat ze het Engels beter oppikken met een stevigere basis de basisschool verlaten.